گاهی مشکلات ریز و کوچک اند .. پیش پا افتاده و ساده و حتی مسخره .. وقتی پای درد دل بعضی می نشینی حرف ها و درد دل هایشان انقدر جزئیست که شاید در دلت بگویی خوشی زده زیر دلش بابا یا از همین نتیجه گیری ها .. می دانی .. زخم های ریز و کوچک مثل سوزن کوچکی می ماند که اگر به تو بزنند دردی ندارد و یا دردش آنقدر کم است که چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد و دقیقه ای بعد فراموش می شود .. ولی فکر کن که سوزن بارانت کنند .. روزی هزار بار سوزن های هرچند ریز و کوچک روح و روانت را به بازی بگیرند: آنوقت است که دیگر طاقت نمیاوری و یه روز شاید فقط با درد یه سوزن بیشتر، فریاد بزنی ، فرار کنی ، هیهات کنی  .. ولی در عجب نباش اگر مردمان حرف هایت را باور نکردند و به کم طاقتی و غیره متهمت کردند .. 

چه مشکلات ریز باعث مهاجرتت شود، چه باعث جدایی و طلاق و چه باعث بر هم زدن هر تعادلی در زندگی ات به ادم ها حق می دهم .. حق می دهم چیزهای کوچک و پیش پا افتاده طاقتشان را طاق کند .. حتما سقف طاقتشان به حد رسیده است .. 

/ 2 نظر / 49 بازدید
آزاده

بله گاهی اوقات مشکلات به ظاهر پیش پا افتاده آدم رو از زندگی هم بیزار می کند تجربه اش را داشتم ...

parvaneh

[ناراحت]