کارهایی که دوست داریم و نداریم ..

بعضی وقت ها یک عمر یه کارهایی می کنیم که دوست نداریم اما آن کارها را می کنیم که وقتی تمام شد یه جوری شود و به یه جایی برسیم که بتوانیم کارهایی را کنیم که دوست داریم .. بعد شاید آن کار ها که دوستشان نداریم و لذت ازشان نمی بریم هیچ وقت تمام نشود و هیچ وقت جوری نشود که باید می شد و آن وقت ما می مانیم و کارهایی که دوست نداشتیم ولی کردیم و کارهایی که دوست داشتیم ولی نکردیم ..

حداقل کارهایی را که دوست ندارید جوری انجام دهید که یا زودی تمام شوند و یا در مسیرشان ازشان لذت ببرید ..

/ 3 نظر / 40 بازدید
bita

[افسوس]...آخ گفتى! ...

مرجان

این پست واسه من بود. خودم فهمیدم[نیشخند] مرسی[گل]

مریم

آی گفتی [لبخند] سال نوت مبارک همسایه شمالی. سال پیش روت به خوبی و نیکی